Vertrouwen in de samenleving

De ChristenUnie wil graag dat Dronten een meelevende gemeente is. Dat iedere burger deel is van een groter geheel en dat allen samen actief participeren in een aantrekkelijke samenleving.

Onderwijs

De ChristenUnie vindt dat ouders primair verantwoordelijk zijn en blijven voor hun kinderen. Ook vinden we het belangrijk dat ouders kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis.
De school is een belangrijke gespreksen samenwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdige schoolverlaters en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook heeft de school een belangrijke rol in het versterken van de kracht van de samenleving, door de rol die ze heeft als het gaat om burgerschapsvorming en sociale integratie.

Voorkomen moet worden dat kinderen met problemen uit hun sociale omgeving geplaatst worden. Op dat moment moet juist de omgeving van het kind ondersteund worden. De ChristenUnie is daarom warm voorstander van Eigen Kracht Conferenties, ook in het kader van de participatiesamenleving.

Passend onderwijs en jeugdbeleid

De gemeente en het onderwijs raken elkaar op een aantal vlakken bij de veranderingen in het passend onderwijs en de jeugdzorg. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een samenhangende onderwijs-, ondersteuningsen hulpstructuur voor jongeren. Juist in deze tijden met krimpende budgetten is het belangrijk om geen dingen “dubbel” te doen. Samen kan er aan gewerkt worden om het beroep op zwaardere en duurdere jeugdzorg en extra doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs te voorkomen. Dat betekent een duidelijke visie op het gemeentelijk zorgnetwerk en de plek/rol van de scholen daarin. Daarbij willen wij een aanpak waarbij het gezin centraal staat. Alleen als we het gezin en de omgeving erbij betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid laten nemen, kan een goede oplossing worden gevonden.

Een belangrijk aandachtspunt is de rol van identiteitsgebonden(bijvoorbeeld christelijke) scholen en zorginstellingen binnen de samenwerkingsverbanden. Het is wenselijk dat identiteitsgebonden scholen de mogelijkheid krijgen samen te werken en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening. Natuurlijk is passend onderwijs zorg voor kinderen op alle zorggebieden, zowel speciaal onderwijs als Leonardo onderwijs. Die laatste vorm van onderwijs is erg belangrijk voor de ChristenUnie en heeft onze speciale aandacht.

De kennis die bij het Regionaal Meld en Coördinatiepunt(RMC) is over spijbelaars / voortijdige schoolverlaters moet gebruikt worden in het jeugdbeleid. Verzuim en voortijdige schoolverlating is bijna altijd het teken dat het niet goed gaat met jongeren. Zo kun je als gemeente gericht beleid ontwikkelen voor jongeren die dat echt nodig hebben.

Leerlingenvervoer

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen dicht bij huis onderwijs ontvangen, maar dat leerlingen die voor passend onderwijs buiten de gemeentegrenzen van Dronten moeten zoeken een vergoeding voor leerlingenvervoer ontvangen.

Kinderopvang

De ChristenUnie zet zich in voor goed toezicht op kinderopvanginstellingen door de GGD. Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk ruimte te blijven bieden aan en hindernissen weg te nemen voor identiteitsgebonden kinderopvang, zodat ouders opvang kunnen kiezen in het verlengde van de opvoeding thuis.

Voorschoolse educatie

De ChristenUnie is van mening dat ook de keuze voor vooren vroegschoolse educatie (VVE) valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders moeten de vrijheid én mogelijkheid hebben te kiezen voor een vorm van educatie die aansluit bij hun levensvisie. De gemeente kan in dat kader stimuleren dat er voldoende diversiteit in het aanbod is.
In geval van achterstanden is het een belangrijk middel om deze achterstanden tijdig in te lopen. In dit kader is het belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg zorgt voor een screening in de voorschoolse periode.

Verbeteren van startkwalificatie van jongeren

Wij willen dat meer jongeren met een startkwalificatie tot de arbeidsmarkt toetreden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een betere aansluiting komt tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Dit kan door een beter beeld te geven over de behoeften die er op korte termijn en in de toekomst zijn en door een betere afstemming tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Cultuur, sport en recreatie

In Dronten wonen mensen van verschillende afkomsten en met verschillende overtuigingen en ideeën. De ChristenUnie is een partij van overtuigde christenen. Wij geloven dat met elkaar leven en voor elkaar zorgen niet ophoudt bij mensen van je eigen afkomst of geloof. De overheid heeft de taak om vrede te stichten, godsdienstvrijheid voor een ieder te garanderen en discriminatie te bestrijden. Culturele en religieuze verschillen mogen niet leiden tot segregatie of uitsluiting van minderheidsgroepen. De gemeente moet daarom deelname van minderheidsgroepen in de samenleving stimuleren. Ook vrijwilligers die bijvoorbeeld als taalcoach gezinnen of kinderen helpen zijn hier van grote waarde.

Dat meeleven niet aan grenzen gebonden is, laat Dronten duidelijk zien door het AZC en door Fair Trade. In Dronten hebben we het goed en daarom kunnen we zorg bieden aan mensen die het minder hebben dan wij en mensen die gevlucht zijn omdat zij in hun thuisland worden vervolgd. De ChristenUnie vindt het belangrijk deze mensen een goede toevluchtplek te bieden, waar veiligheid gewaarborgd kan worden.

Amateursport is een goede manier om mensen van verschillende leeftijden en bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. Bovendien is sporten gezond; het helpt bij het bestrijden van overgewicht, ook onder de Drontense jeugd een groeiend probleem. Volgens de ChristenUnie verdient amateursport daarom gemeentelijke steun en is ook aansluiting bij het JOGG een must. Er dient ook zoveel mogelijk gezocht te worden naar mogelijkheden voor de andere leeftijdsgroepen. Bij dreigende sluiting van de zwembaden wil de ChristenUnie zoveel mogelijk gebruikmaken van de inzet van vrijwilligers. Dat heeft de voorkeur boven privatisering van het zwembad. Zo blijft zwemmen voor iedereen betaalbaar.

Dronten is een beginnende gemeente op het gebied van kunst, cultuur en historie. Kunst en cultuur kunnen voor ontspanning, bezinning en ontplooiing zorgen. Goede kunst kan ons laten beseffen dat een mens veel meer is dan een werkende consument. De ChristenUnie maakt zich daarom hard voor behoud van monumenten en steunt ook realistische initiatieven in die richting. Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat volgende generaties nog steeds van alle door God gegeven ontspanning kunnen blijven genieten. Daarom omarmt de ChristenUnie de ZAPpers en neemt initiatieven op het gebied van Dronten schoon.

Zondag

Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. De ChristenUnie vindt een gezonde balans tussen werk en ontspanning belangrijk. Het in stand houden van een gezamenlijke vrije dag als vast rustpunt in de week is goed voor iedereen. Om die reden is de ChristenUnie geen voorstander van koopzondagen. Koopzondagen zijn voor kleine ondernemers met weinig personeel een aanslag op het privéleven. Terwijl juist deze kleine winkels het gemeentehart meerwaarde geven. De ChristenUnie vindt: hoe minder koopzondagen, hoe beter, en zal blijven strijden tegen pogingen om de koopzondagen verder uit te breiden.

De ChristenUnie Dronten is voor multifunctioneel gebruik van accommodaties. Daarom wil de ChristenUnie inzetten op een MFC in Swifterbant, zoals ook in Biddinghuizen is gerealiseerd. Daarnaast wil de ChristenUnie ook stimuleren dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten. Verduurzamen van gebouwen is noodzakelijk. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

Waar heeft de ChristenUnie zich o.a. voor ingezet

 • de Eigen Kracht conferenties tot 20 stuks per jaar gefaciliteerd

 • zoveel mogelijk de zondagsrust bewaren

 • aangedrongen op reductie leerlingenverzuim

 • aangedrongen op het realiseren van een multifunctioneel centrum en op het

  realiseren van een door de bewoners gedragen uitbreidingslocatie van Swifterbant

 • motie compliment onderwijsveld

 • aandacht gevraagd voor Jongeren Op Gezond Gewicht(JOGG)

 • aandacht gevestigd op de noodzaak van afvalbakken en het opruimen van rommel

Wat wil de ChristenUnie bereiken

 • aandacht voor het binnenklimaat van scholen, de speelruimte in en rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en sociale rol van de school(gebouwen) in de wijk

 • instandhouding van de vergoeding van effectief leerlingenvervoer

 • actieve handhaving van de leerplicht

 • een goed, divers aanbod aan vooren vroegschoolse educatie (VVE)

 • verdere samenwerking van onderwijs en arbeidsmarkt

 • verankering van Leonardo-onderwijs in de Dronter samenleving

 • de bibliotheken in de dorpskernen behouden

 • voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sporten

  cultuurdeelname mogelijk te maken

 • gematigd alcoholgebruik

 • aansluiting bij het JOGG

 • ontwikkelen van een afvalbakadoptieplan

Participatie en zorg

Decentralisaties

De komende jaren wordt een flink aantal taken van de rijksoverheid en provincie overgebracht naar de gemeente. Grote onderdelen van de AWBZ, de gehele jeugdzorg en de Participatiewet gaan naar de gemeente.
Het uitvoeren van deze nieuwe taken wordt een zware opgave. De zorg voor de zwakke blijft daarbij voor ons voorop staan. Zorgvuldigheid en zorgzaamheid zijn cruciaal. De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen. Het is belangrijk om de (financiële) effecten van de stapeling van decentralisaties voor mensen die hier mee te maken hebben goed in beeld te hebben én aandacht te houden voor de financiële positie van de gemeente Dronten.

Burgers worden geconfronteerd met het feit dat zij niet meer automatisch recht hebben op voorzieningen, maar dat vooral gekeken wordt naar wat men zelf kan, al dan niet met behulp van het eigen netwerk. De ChristenUnie is van harte bereid mee te werken aan deze decentralisaties van taken naar gemeenten en aan de transformatie van overheidszorg naar meer zelfredzaamheid en samen-redzaamheid, maar niet zonder kritisch te zijn op de manier waarop dit plaatsvindt.
Wij ondersteunen de gedachte dat niet alles door de overheid geregeld kan en moet worden. Zorg moet dichter bij de mensen, informeler, integraler en met meer maatwerk. Het is belangrijk om de decentralisaties in samenhang te zien. Vaak hebben mensen meerdere problemen.
Des te meer een reden om maatwerk te leveren, uitgaande van de persoon en zijn/haar situatie en omgeving. Voorkomen moet worden dat verschillende hulpverleningsinstanties naast elkaar of langs elkaar heen werken. Doel is dat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving. Daarbij zal de gemeente vooral een stimulerende en faciliterende rol spelen en een vangnet bieden voor hen die het zelf niet redden. De gemeente werkt zoveel mogelijk vanuit 1 loket en maakt primair een keuze vanuit het belang van de burger en niet vanuit de instellingen die op dit terrein werkzaam zijn.

Werken en participeren

Wij vinden dat voor het verkrijgen van een uitkering een tegenprestatie gevraagd mag worden. De gemeente Dronten mag een beroep doen op de inzet van degenen die een uitkering ontvangen. Specifiek bij één-oudergezinnen met jongere kinderen moet gericht gewogen worden tussen zorgtaken en re-integratie naar al dan niet betaald werk. De gemeente kan activiteiten aanwijzen als leeren/of werkervaringsplaats of als mogelijkheid voor maatschappelijke activering. Daarbij kan ook gedacht worden aan andere belangrijke maatschappelijke taken zoals groenonderhoud, verzamelen van zwerfvuil, hulp bij de verzorging van ouderen of schoonmaakwerk in wijkof buurtcentra . Voorkomen wordt dat dit ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen. Mensen kunnen daarbij zelf met voorstellen komen. Bedrijven en organisaties worden door de gemeente actief benaderd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen (werkgeversbenadering). De gemeente geeft zelf ook het goede voorbeeld. In het aanbestedingsen inkoopbeleid wordt Social Return ingezet. Misbruik van reintegratiesubsidies wordt bestreden. Een re-integratieplaats moet ook daadwerkelijk leiden tot een dienstverband. Het is niet de bedoeling dat werkgevers op deze manier telkens goedkope tijdelijke werknemers in dienst kunnen hebben.

Voor sommige mensen is beschut werk nodig. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen mensen met een sociale werkvoorziening-indicatie of mensen die recht hebben op een Wajongof bijstandsuitkering. Hoe het in de nieuwe Participatiewet en uiteindelijk lokaal of regionaal ook geregeld gaat worden, ons uitgangspunt is dat mensen die een beschutte werkplek nodig hebben, die ook moeten kunnen krijgen. IMpact (Sociale Werkvoorzieningsverband Kampen en Dronten) heeft een nieuwe bestuursstructuur nodig onder de nieuwe wetgeving. Een belangrijke doelstelling van IMpact moet zijn dat mensen zoveel mogelijk worden gedetacheerd naar “normale” bedrijven.

Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening

Er mag geen lange wachtlijst zijn voor schuldhulpverlening. Hierdoor stapelen de schulden immers alleen maar verder op.
Gezinnen die op het minimumniveau leven zijn extra kwetsbaar. Voorkomen moet worden dat armoede overgaat van ouders op kinderen. Bestaande fondsen
zijn voor deze kinderen erg belangrijk, zodat ook zij hun talenten kunnen ontwikkelen. De gemeente stimuleert de instandhouding van deze mogelijkheden.

In gezinnen met meerdere problemen wordt gewerkt met één plan, één coach en één budget. De gemeente sluit een armoedepact met andere relevante partners: woningcorporaties, voedselbank, hulpverleningsorganisaties, zorginstellingen, jeugdzorg, onderwijs, etc.
De bestaande vrijwillige hulpverlening op gebied van inkomen en schulden wordt in stand gehouden en waar mogelijk en gewenst uitgebreid. Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd.

Waar heeft de ChristenUnie zich o.a. voor ingezet

 • optimaal gebruik van de re-integratiebudgetten

 • omvorming IMpact naar een leeren werkbedrijf

 • het granieten bestand via inzet van extra middelen activeren

 • meer werkgeversgerichte benadering, niet alleen in Dronten, maar in een ruime re-

  gio

 • optimale handhaving om fraude terug te dringen

 • ook niet uitkeringsgerechtigden (NUG-ers) op aanvraag ondersteuning te geven

 • verbeterde aansluiting tussen scholen en arbeidsmarkt

 • zicht te verkrijgen op jongeren die zich aan het loket hebben gemeld en eerst hun

  inspanning moeten aantonen en vervolgens niet meer terugkeren aan het loket

Wat wil de ChristenUnie bereiken

 • persoonlijk ontwikkelingsplan maken met alle uitkeringsgerechtigden

 • stimuleren en belonen voor sociaal verantwoord ondernemen

 • structurele oplossingen realiseren voor(re-)integratie van werkzoekenden

 • iedereen een startkwalificatie

 • asielgerechtigden duurzaam aan de slag

 • maatwerk voor vluchtelingen wordt maatwerk, om, aansluitend op hun inburgering, een opleiding of een leer/werktraject te volgen of stage te lopen

Jeugdzorg

De jeugdzorg gaat over naar de gemeente. Er bestaat een gevaar dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar het moet om de inhoud gaan. Meer aandacht voor preventie is nodig. De zorg moet dichter bij het kind en in betere samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld en uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Is uithuisplaatsing toch nodig, dan geeft de ChristenUnie de voorkeur aan plaatsing in pleeggezinnen of gezinshuizen.

Niet alle taken die naar de gemeente toekomen, kunnen lokaal worden georganiseerd. Dat betekent dat gemeenten ook op regionaal en voor bepaalde zaken op landelijk niveau afspraken met elkaar zullen moeten maken. De ChristenUnie ziet erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van het pallet van aanbieders waaruit gekozen kan worden. Waar gaat de ChristenUnie voor?

De gemeente moet voortgaan met het ontwikkelen van een visie over hoe ze wil aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van burgers en hoe ze daarin wil samenwerken met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen en burgers. De gemeente moet in die visie dus ook nadrukkelijk naar de eigen rol kijken. Het huidige visiedocument is ge-

richt op voortzetting van de provinciale samenwerking, dus binnen Flevoland. De ChristenUnie vindt het van belang om daarin breder te kijken en ook te bezien welke aanvullende mogelijkheden vooral in Kampen en Zwolle te vinden zijn.

Versterken eerstelijns jeugdzorg

In het belang van het kind en om te voorkomen dat er onnodig wordt doorverwezen, zet de gemeente in op tijdige signalering en wordt het gebruik van laagdrempelige hulpverlening gestimuleerd. Daarvoor is nodig dat deze vormen van zorg dicht bij de mensen worden georganiseerd (wijk, school, consultatiebureaus).

Daarnaast is het belangrijk dat de sportclubs en andere amateurverenigingen toegankelijk zijn voor alle kinderen en, voor zover mogelijk, een rol spelen in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen.

Versterken van de eigen kracht

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk worden ondersteund, zonder dat alle hulp direct door anderen wordt overgenomen. Daarom wordt met behulp van het sociale netwerk eerst een plan van aanpak opgesteld, waarbij de eigen kracht van het gezin zoveel mogelijk wordt versterkt. Dit kan voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Dat vraagt van de professional een meer coachende houding. In elk gezin dat hulp nodig heeft, wordt gewerkt met één plan en is één hulpverlener eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie.
Waar nodig wordt een eigen kracht bijeenkomst ingezet om een hulpvrager te ondersteunen bij het hervinden van zijn eigen kracht en het versterken van het netwerk.

Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt nu al een belangrijke rol in de jeugdhulp. Met de komst van alle jeugdzorgtaken moet het CJG, naast de huidige taken, hulpvragers tijdig doorverwijzen. Dat vraagt om generalisten die zoveel mogelijk de nodige zorg bieden en, indien nodig, tijdig doorverwijzen naar de juiste tweedelijns zorg. In het kader van preventief gezondheidsbeleid en het vroegtijdig signaleren van problemen is een goede en effectieve opzet van de jeugdgezondheidszorg van groot belang. Daarbij is het belangrijk dat consultatiebureaus en schoolartsen zich niet alleen richten op de fysieke gezondheid van de jeugd, maar ook de sociale omgeving van het kind of de jongere kennen. Ter voorkoming van gezondheidsproblemen en voor het welzijn van de jeugd is het sportbeleid dusdanig opgezet dat ieder kind binnen de gemeente de mogelijkheid heeft om wekelijks te sporten. Wij willen dat het CJG zo laagdrempelig en klantvriendelijk mogelijk is.

Bemoeizorg

Voor die mensen die de stap naar de reguliere hulpverlening niet kunnen of willen maken, de zogenaamde zorgmijders, zorgt de gemeente voor een vangnet. Dit doen we door van zorginstellingen te vragen goed samen te werken.

Asiel en inburgering

Asielzoekers die in onze gemeente wonen doen een beroep op gemeentelijke voorzieningen. De gemeente zet zich ervoor in dat er geen asielzoekers tussen wal en schip belanden en op straat terecht komen, met allerlei maatschappelijke problemen als gevolg. Speciale aandacht verdienen de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De gemeente zet zich in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van inburgering plichtige asielgerechtigden.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat een ondersteuningsvraag levens breed wordt bekeken en dat daarbij ook de naaste omgeving van de hulpvrager in beeld wordt gebracht én betrokken wordt. Eén toegangspunt voor welzijn, zorg, opvoedondersteuning en waar mogelijk ook werk en inkomen is daarbij het ideaal.

De ChristenUnie zet in op het ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van informele netwerken per wijk, dorp of zorgzone. Professionals ondersteunen vrijwilligers in plaats van andersom. Wij pleiten daarom voor een ruim budget voor mantelzorgondersteuning.
Juist in deze tijd liggen er ook voor kerken enorme kansen om zichtbaar te zijn in de samenleving buiten de kerkmuren. De ChristenUnie gaat hierover graag het gesprek aan.

De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf hun ondersteuning kunnen inkopen. Dit stelt burgers beter in staat de eigen regie te voeren en vooral om te kunnen kiezen voor zorgverlening vanuit een identiteit die bij hen past. Misbruik van PGB moet tegengegaan worden. Een PVB (persoonsvolgend budget) is een goed alternatief.

De aangekondigde bezuinigingen op de huishoudelijke hulp leiden er waarschijnlijk toe dat in minder situaties aanspraak gemaakt kan worden op deze voorziening. Belangrijk is wel oog te houden voor de signalerende functie die de huishoudelijke hulp heeft.

Zorg aan huis en dagbesteding

Steeds meer mensen met een zware zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent onder meer een grote focus op het geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen en gehandicapten. Daarover moeten afspraken worden gemaakt met de woningstichting OFW, o.a. over investeringen op het gebied van domotica (huisautomatisering). De ChristenUnie vindt het belangrijk dat daarbij ook aandacht is voor het behouden van sociale contacten en het tegengaan van vereenzaming. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. De ChristenUnie vindt dat een passende dagbesteding daar een voorwaarde voor is.

Eigen bijdrage en hergebruik

Om de ondersteuning in het sociale domein betaalbaar te houden, kan voor bepaalde voorzieningen een substantiële eigen bijdrage gevraagd worden. De ChristenUnie vindt dat een eigen bijdrage voor diensten die door of namens de gemeenten worden verricht, niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van de zorg.

De ChristenUnie wil hergebruik van hulpmiddelen stimuleren. Naast het financiële voordeel is dit ook belangrijk in het kader van duurzaamheid. Ook het delen van dure hulpmiddelen (bijvoorbeeld scootmobiel) is bespreekbaar.

Cliëntenparticipatie

Gezien de enorme uitbreiding van cliënten, waarbij iedere inwoner potentieel cliënt is, is het van belang dat het huidige cliëntenplatform in Dronten, nl. de OBD, voldoende mogelijkheden krijgt om mee te groeien in de grote uitbreiding. Initiatieven vanuit de OBD dienen zoveel mogelijk ondersteund te worden. Daarbij is het ook van belang dat over de gemeentelijke grenzen heen wordt gekeken en samenwerking wordt gezocht.

Wat wil de ChristenUnie bereiken

 • samenwerking tussen gemeente en kerken bevorderen

 • optimale keuzevrijheid voor mensen met een persoonsgebonden budget

 • opzetten meldpunt bureaucratie in de zorg

 • ontzorgen van mantelzorgers o.a. bij administratieve taken

 • ontlasten van mantelzorgers door een regionaal respijthuis

 • inzetten van asielzoekers in de gemeente

Nuchter veiligheidsbeleid

Voor het bereiken van een veilige samenleving is een integrale aanpak noodzakelijk. Het integrale veiligheidsbeleid van Dronten is daarom een stap in de goede richting. Om verdere voortgang te boeken is samenwerking tussen de verschillende partners cruciaal. Hierbij heeft de burger een belangrijke rol. De cijfers omtrent sommige misdrijven in Dronten laten een stijgende lijn zien. Er is dus werk aan de winkel!

Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie waarin gesproken wordt over de resultaten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijdtijden e.d. van politie, brandweer en ambulances.

Veiligheid in de wijken

De veiligheid in buurten en wijken wordt van steeds grotere betekenis voor het woongenot en de leefbaarheid in de woonomgeving. Uit onderzoeken naar de leefbaarheid volgt dat Dronten iets boven het landelijk gemiddelde scoort. Dit geldt echter niet voor alle wijken. Sommige buurten verdienen daarom meer aandacht. Ook verandert de omgeving continue. De ChristenUnie wil daarom dat de onderzoeken naar de veiligheid binnen de gemeente op gezette tijden worden uitgevoerd. Bewoners moeten hierbij worden betrokken en de uitkomsten ervan worden voorgelegd aan de raad, zodat deze keuzes kan maken en prioriteiten kan stellen.

Burgers vormen de ogen en oren van de politie en daarom stimuleert de ChristenUnie dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De ChristenUnie stimuleert de regierol van de gemeente om veiligheidsproblemen met verschillende maatschappelijke partners op te pakken via de verschillende keurmerken.

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.
Als het om veiligheid gaat, krijgt de burgemeester steeds meer wettelijke bevoegdheden om op te treden tegen geweld en overlast. Er moet genoeg menskracht beschikbaar zijn om deze wetten en regels goed te kunnen handhaven.

Drugs en drank

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.
Sinds 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Dranken Horecawet. Met de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar per 1 januari 2014 is extra inzet nodig op het gebied van preventie en handhaving.

De ChristenUnie wil verder dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. De inzet is vooral gericht op jongeren, maar ook ouderen verdienen de aandacht. De pijlers van een integrale aanpak in de handreiking gezonde gemeente zijn daarbij bruikbaar.

Waar heeft de ChristenUnie zich o.a. voor ingezet

 • behoud van wijkagenten

 • toename veiligheid in wijken en daarbij extra aandacht gevraagd voor senioren

 • gepleit voor een vandalismemeter: meerdere publicaties in de Flevopost

Wat wil de ChristenUnie bereiken

 • behoud van wijkagent, ook in het licht van het wijkgericht werken

 • investeren in de vrijwillige brandweer en borgen van wettelijke aanrijtijden

 • verbetering regie gemeenteraad in veiligheidsregio

 • laagdrempelige toegang burgers naar politie en goede terugkoppeling

 • verhalen van de kosten van vandalisme op de daders

 • regelmatige terugkoppeling van cijfers door middel van een vandalismemeter

 • voorkomen van vestiging van coffeeshops, gokhallen en bordelen

 • lik-op-stuk beleid voor illegale praktijken, zoals bij wietplantages

 • actief handhavingsbeleid

 • activeren van inwoners bij veiligheid door inzet van burgernet, sms-alert en burger-

  wacht

 • organiseren van voldoende toezichtcapaciteit voor de Dranken Horecawet

 • actief toezien op de leeftijdsgrens en werken aan preventie

 • gepast gebruik maken van cameratoezicht

 • meer veiligheid rondom gebruik van vuurwerk

 • geen hondenbelasting voor boerderijhonden, gezien hun specifieke rol t.a.v. veiligheid