Vertrouwen in Dorpskernen

De ChristenUnie is trots op de kernen waaruit de gemeente Dronten is opgebouwd. Ruimte, bereikbaarheid, diverse voorzieningen, dorpsbossen, speelplaatsen en laagbouw zijn kernwoorden waardoor Dronten aantrekkelijk is om te wonen.

Bereikbaarheid

De Christen Unie wil de fiets (voetganger) en het openbaar vervoer stimuleren. De ChristenUnie vindt dit belangrijk om als zodanig het hart van Dronten op een milieuvriendelijke manier bereikbaar en aantrekkelijk te houden.
Het hart van Dronten moet beperkt blijven tot bestemmingsverkeer, zoals bewoners en winkelend publiek. De drie kernen Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen moeten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. De tarieven van de Hanzelijn zijn naar verhouding hoger dan het landelijk gemiddelde. Onze jongeren zijn voor een groot deel afhankelijk van de Hanzelijn. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat de tarieven aangepast worden. We zetten ons in voor instandhouding van de
‘stads’dienst.

Parkeerbeleid

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat voor de bezoekers van de drie centra Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant vrij parkeren is gegarandeerd. Dit kan de drempel verhogen om meer winkelend publiek uit de regio aan te trekken. Het realiseren van meer oplaadpunten in de centra heeft onze aandacht.

Stimuleren fietsverkeer

Dronten is een fietsvriendelijke gemeente en dat wil de ChristenUnie ook zo houden.
Dit houdt o.a. in dat we bij centra en bushaltes en voornamelijk bij het station toegankelijke en veilige fietsenstallingen wensen, waarbij toezicht op de fietsenstallingen in het bijzonder bij het station van belang is. Juist voor de veiligheid van de fietsers willen we een goed en regelmatig strooibeleid op de fietspaden.
Gestreefd wordt mede met oog op recreatief gebruik het aantal fietsen wandelpaden in het buitengebied uit te breiden. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden.

Wegen

De ChristenUnie is een voorstander van het feit dat Dronten goed bereikbaar is van en naar de omliggende snelwegen A6 Lelystad en A28 Zwolle. Een goede infrastructurele aanleg van de N23 is noodzakelijk.

Waar heeft de ChristenUnie zich o.a. voor ingezet

 • uitbreiding van de fietsenstalling bij het station

 • veiligheid van de fietser, met name op fietspaden met 2 richtingsverkeer

 • optimale inrichting station

 • behoud van gratis parkeren in Dronten

 • verlaging tarieven van de Hanzelijn

 • behoud van buslijnen

12

Wat wil de ChristenUnie bereiken

 • goede bereikbaarheid met fiets, bus, trein en auto

 • goede bereikbaarheid asielzoekerscentrum met openbaar vervoer

 • goed onderhoud voeten fietspaden in zowel de kernen als in het buitengebied

 • voorrang op onderhoud wegen en voetpaden rondom woonzorgzones

 • verantwoord strooibeleid rondom de kwetsbare medemensen van Dronten

 • vrij parkeren in de centra handhaven

 • normaliseren tarieven Hanzelijn

 • realiseren van werkervaringsplaatsen bijvoorbeeld rond de fietsenstalling van het

  station

 • realiseren van meer oplaadpunten voor elektrische auto’s

Duurzame leefomgeving

De ChristenUnie is trots op het feit dat Dronten Fair Trade gemeente is en dat wil de ChristenUnie in de toekomst vasthouden en versterken.
Verantwoordelijkheid staat bij de ChristenUnie daarin centraal.
Verantwoordelijkheid voor mensen, de samenleving maar ook voor natuur en milieu. Duurzaam omgaan met de schepping is belangrijk. Dat is het uitgangspunt bij onze keuzes op terreinen als natuur, energie en klimaat, afval, mobiliteit en bebouwing.

Wij zijn beheerders van Gods schepping, niet de verbruikers ervan. De gemeente heeft haar voorbeeldfunctie serieus genomen door haar gebouwen energiezuinig te maken en in de kantine duurzaam geproduceerde producten aan te bieden. Ook steunt de gemeente lokale klimaatinitiatieven en energiebesparing bij het bedrijfsleven en het middenen kleinbedrijf.

De overheid heeft daarbij niet alle kaarten in handen, maar treedt vaak op als overlegpartner of als regisseur, voorbeeld hiervan is duidelijk gezien rond het windmolenbeleid.
De ChristenUnie steunt het plan binnen de provincie Flevoland om initiatiefnemers de ruimte te geven de volgende generatie windparken te realiseren. Doel is om meer Megawatts op te wekken met minder windmolens: opschalen en saneren. Deze nieuwe windmolens worden geplaatst in windmolenparken of in lijnopstellingen in het landelijke gebied. Inwoners van de gemeente Dronten dienen de kans te krijgen om financieel deel te nemen aan de productie van windenergie. Samenwerking vraagt om overleg. Dat kost veel tijd. Maar door belanghebbenden goed te betrekken, creëer je eigenaarschap en samenwerking.

Natuur, milieu en klimaat

Ook volgende generaties moeten verder kunnen met acties die wij hebben ingezet. Daarom richten wij ons op milieu, natuurbeheer en klimaat. Een bewuste houding ten aanzien van consumptie en milieu is daarbij belangrijk. Ook in financieel mindere tijden moet ons milieubeleid op peil blijven. Wij staan, ook als plaatselijke partij achter de doelen van het klimaatakkoord. Dit betekent onder andere een CO2 reductie van 30% in 2020. Dit vinden wij beter dan niets, maar slechter dan wat op dit moment het hoogst haalbare is, nl.: een overgang naar duurzame energiebronnen zoals energie uit zon en wind.

Die overgang moeten we binnen maximaal dertig jaar halen. Auto's op elektriciteit zijn er al. De gemeente kan het goede voorbeeld geven en voor dit soort auto’s kiezen op 100% groene stroom. In 2020 moet 80% van het huishoudelijk afval kunnen worden hergebruikt.
De ChristenUnie Dronten vindt apart inzamelen van gft-afval heel zinvol en (milieu-) rendabel. Het inzamelen van elektrische huishoudelijk apparatuur kan alleen bij de milieustraat van de gemeente. De ChristenUnie vindt dat er ook in andere kernen een mogelijkheid moet zijn voor het inleveren van elektrische apparatuur.

Ruimtelijke ordening en wonen

In deze moeilijke tijd vindt de ChristenUnie het heel belangrijk dat starters alle mogelijkheden hebben om te kunnen participeren in de woningmarkt. Naast de bestaande maatregelen heeft ook erfpacht volgens de ChristenUnie kansen voor het vlot trekken van de woningmarkt. Dronten werkt aan veelzijdigheid, en dat willen we zo houden. Een sterk punt van Dronten is en blijft de directe beschikbaarheid van ruimte voor en uitbreiding van bestaande industriële bedrijven en het aantrekken van nieuwe industrieën.

Wij vragen aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving.
Het groene buitengebied moet zoveel mogelijk worden behouden. Daarom willen we investeren in het bouwen binnen de dorpskernen. Het verrommelen van het buitengebied willen we tegengaan, bijvoorbeeld door bedrijventerreinen opnieuw in te richten en terreinen te clusteren. Een goed voorbeeld daarvan is de Spelwijk in Swifterbant.
We willen meer aandacht besteden aan duurzaam bouwen en levensloopbestendig wonen en daarbij goed kijken naar 'de vraag'. De gemeente moet bij huisvesting namelijk rekening houden met trends en verschillende doelgroepen. Zo neemt de groep eenpersoonshuishoudens de komende jaren flink toe.

Vliegveld Lelystad

De voorbereidingen voor de uitbreiding van Lelystad Airport zijn in volle gang. Een ontwikkeling die de ChristenUnie met zorg volgt. Het kan banen opleveren voor de inwoners van Dronten, maar gaat milieuhinder en druk op het wegennet met zich meebrengen.
De ChristenUnie vindt dat de leefbaarheid binnen de gemeente geborgd moet worden en er niet over woonkernen (zoals Biddinghuizen of Dronten) gevlogen moet worden. Ook moeten de natuuren recreatiegebieden zoals aan het Ketelmeer en de Randmeren zo veel mogelijk worden ontzien.

Voor uitbreiding van het vliegveld stelt de ChristenUnie daarom de volgende voorwaarden:

 • Uitbreiding van het vliegveld moet leiden tot substantieel meer banen;

 • het ontsluiten van het luchtruim moet gelijk opgaan met investeringen in het openbaar

  vervoer en het wegennet;

 • geen vluchten over woonkernen;

 • het verbod op nachtvluchten (tussen 23:00 en 6:00 uur) wordt stevig verankerd en ont-

  heffingen worden alleen bij hoge uitzondering verleend;

 • het Instrument Landing System (ILS) interceptiepunt wordt verhoogd naar minimaal 3000

  voet, waardoor geluidhinder nabij Dronten en Swifterbant wordt beperkt.

 • natuuren recreatiegebieden zoals aan het Ketelmeer en de Randmeren worden

  zoveel mogelijk ontzien.

  Hart voor Landbouw

  De ChristenUnie heeft hart voor boeren. Het zijn hardwerkende ondernemers die zorgen voor de productie van gezond en goed voedsel. Het gaat hierbij om sectoren die naar hun aard een nauwe relatie met de schepping hebben. De ChristenUnie biedt ruimte aan boeren en zet daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve landbouw. Hoewel vooral de wereldmarkt, de maatregelen uit Brussel, nationaal en provinciaal beleid invloed hebben op de landbouw, kan de gemeente ook haar steentje bijdragen door ruimte te scheppen als het gaat om ruimtelijke ordening en de toepassing van milieuwetgeving.

  De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.
  Door bedrijfsbeëindiging zal het aantal bedrijven afnemen, maar de vrijkomende grond zal in de meeste gevallen aan bedrijven in de omgeving worden toegevoegd. In bestemmingsplannen zal hierop moeten worden geanticipeerd in die zin dat:

  nieuwe bestemmingen voor vrijkomende bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen zullen moeten worden gezocht;
  vergrote bedrijven zo nodig ruimte zullen moeten krijgen om hun bedrijfsgebouwen aan het vergrote areaal landbouwgrond aan te passen.

Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme, biovergisting etc., voor zover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied.

Een actief grondbeleid

Wij zijn voorstander van een actief grondbeleid, waarin de gemeente die randvoorwaarden schept die nodig zijn voor de economische ontwikkeling van de gemeente Dronten en het vestigen van nieuwe bedrijven. De gemeente voert een zodanig ruimtelijk beleid dat er steeds een toereikend en gevarieerd aanbod van bedrijfsterreinen beschikbaar is. Verdere ontwikkeling van de bestaande bedrijventerreinen gaat voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. De realisatie van de Hanzelijn versterkt de positie van Dronten als vestigingsgebied. De aantrekkingskracht van Dronten is hiermee belangrijk toegenomen.

De ChristenUnie is van mening dat een sterkere profilering van Dronten noodzakelijk is.
De economie is in toenemende mate een economie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijfsterreinen maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in woonwijken, tijdelijke huisvesting, zeer goedkope huisvesting, korte huurtermijnen etc. Ook is er behoefte aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke faciliteiten, zoals receptie, telefooncentrale, internet, kopieerfaciliteiten etc. De ChristenUnie ziet mogelijkheden om leegstaande gebouwen hiermee een nieuwe invulling te geven.

Sociaal Economische agenda

De vijf werkgroepen die nu volop aan de slag zijn moeten alle kansen krijgen dit werk voort te zetten op de terreinen van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, dynamiek in de landbouw, startende ondernemers, bedrijventerreinen en wervingskracht. Daarbij moet de samenhang van de vijf werkgroepen goed bewaakt worden. De ChristenUnie vindt het daarin ook van belang dat de focus naast de gemeente Dronten zelf ook op de regio wordt gericht.

Economie in de kernen

Om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden wordt de instandhouding van een combinatie van functies (detailhandel, bank etc.) nagestreefd.

Toerisme en recreatie stimuleren

Vanwege het gunstige effect op de detailhandel, willen wij dat de verblijfsrecreatie wordt gestimuleerd. Samen met de ondernemers uit de recreatieve en toeristische sector wordt verder gewerkt aan mogelijkheden om de middenstand in de gemeente meer te laten profiteren van de overnachtende recreant. Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op de aanleg van een fietspadennetwerk, evenals verdere aanleg van (onverharde) wandelpaden.

Aanpakken van de leegstand

Er wordt (tijdig) ingespeeld op krimpende detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet afgewacht. De gemeente kan hierin bijdragen door een breder aanbod van dienstverleners te interesseren zich in het winkelcentrum te vestigen. De ChristenUnie wil nieuwe vestigingen van detailhandel elders in de kernen zoveel mogelijk voorkomen.

Het wonen in leegstaande woningen boven winkels wordt gestimuleerd.

Waar heeft de ChristenUnie zich o.a. voor ingezet

 • 􏰀  opschalen en saneren van windmolens

 • 􏰀  voorkomen van permanente bewoning buitendijks

 • 􏰀  duurzaamheidsfonds

 • 􏰀  zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

 • 􏰀  onnodige uitgaven voor het onderhoud van bruggen

 • 􏰀  onderzoek erfpacht

 • 􏰀  voorkomen proefboring schaliegas

Wat wil de ChristenUnie bereiken

 • goede internetverbindingen voor bedrijven en inwoners van Dronten, ook in de buitengebieden

 • blijvend actualiseren van plannen voor inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte in nauwe samenwerking met belanghebbenden

 • bouwen met duurzame materialen

 • bouwen van levensloopbestendige woningen

 • burgerparticipatie bij inrichting van wijken en bouwen van woningen

 • vernieuwde erfpacht om de woningmarkt in beweging te zetten

 • voortzetting van de renovatie van oudere wijken

 • bewustwording van energieverbruik en bevorderen van energiebeperkende maat-

  regelen, zoals een verbruiksmeter

 • bevorderen van wijk en buurtbeheer in nauw overleg met bewoners en gebruikers

  van de omgeving

 • meer inzamelpunten, zoals georganiseerd in winkelcentrum Zuid, ook in Swifterbant en Biddinghuizen