Vertrouwen in Bestuur

Bij de ChristenUnie staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen daarin. De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer samenleving.

Wij verwachten niet alles van de overheid, maar ook niet van de markt. Wij zien overheid en samenleving als bondgenoten. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun eigen kracht, of samen-redzaamheid, in te zetten. De gemeente heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te versterken. Als het aan de ChristenUnie ligt gooit de overheid niet zomaar verantwoordelijkheden ‘over de schutting’. Dat gebeurt helaas wel te vaak. Bij ons staat de overheid naast mensen. Wij denken mee, stimuleren en ondersteunen waar nodig. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt de overheid een vangnet.

De ChristenUnie beschouwt de gemeente als 'de eerste overheid'. De gemeente is in veel gevallen het eerste of meest nabije en concrete contact van een burger met de overheid.
De ChristenUnie wil dat burgers zich niet primair opstellen als klant of rechthebbende, maar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en samen met anderen en de overheid de zorg voor de samenleving oppakken.

De overheid moet een open houding hebben richting initiatieven van burgers, vooral als die het algemeen belang op het oog hebben, zoals op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Hierin past een overheid die meedenkt en faciliteert.

De ChristenUnie wil inspraak van burgers niet in allerlei regels vangen, maar vindt dit een vanzelfsprekendheid voor overheid en particuliere initiatiefnemers van (bouw)plannen. In een moderne gemeente laten we inwoners meedenken waar dat kan, en verzinnen we niet alles zelf. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de afweging tussen het algemeen belang en het individuele belang. Democratie is volgens de ChristenUnie niet alleen de wens van de meerderheid, maar ook een goede afweging van belangen en rekening houden met minderheidsstandpunten.

Om de taken van de gemeente te realiseren is geld nodig. Een belangrijk deel van dit geld krijgt de gemeente van de rijksoverheid. Een ander deel komt binnen in de vorm van gemeentelijke belastingen. Het gaat in beide gevallen om maatschappelijke middelen die op een effectieve en efficiënte wijze ingezet moeten worden en waarover op een transparante wijze verantwoording moet worden afgelegd. Een gemeentebestuur dat zijn financiële zaakjes op orde heeft, kan meer doen met minder geld. Ongeveer 20% van de inkomsten van de gemeente komt binnen in de vorm van gemeentelijke belastingen, rioolrechten, afvalstoffenheffing en leges. Vanuit het principe „de vervuiler betaaltvinden wij dat de rioolrechten en de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend moeten zijn en dat de belastinggrondslagen zodanig zijn dat de vervuilers ook echt betalen en dat mensen die hun afval goed scheiden en minder water verbruiken

juist minder belasting betalen.

Over de besteding van de gemeenschapsmiddelen moet op een transparante wijze verantwoording worden afgelegd. Het gaat bij deze verantwoording om de vraag of het geld efficient, effectief en rechtmatig worden ingezet. Het gaat er om met dit geld om te gaan als een goed rentmeester. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat er een goed risicomanagement is waarbij continue de vinger aan de pols wordt gehouden om tijdig in te grijpen als zaken dreigen te ontsporen. De beschikbaarheid van voldoende weerstandsvermogen is hiervoor noodzakelijk.

Betrouwbaar bestuur

Raadsleden en collegeleden hebben een voorbeeldfunctie en moeten doen wat ze beloven. Van hen mag worden verwacht dat ze alleen beloftes doen die ze kunnen nakomen, dat ze laten zien dat ze hart hebben voor de gemeente en eerlijk zijn bij moeilijke besluiten. De gemeenteraad draagt een grote verantwoordelijkheid omdat hij de inwoners van Dronten vertegenwoordigt. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de raad zich kritisch en opbouwend opstelt. Voor de ChristenUnie betekent dit dat de raad bij collegedeelname de discussie in het college niet schuwt, maar omgekeerd, dat als de ChristenUnie in de oppositie zit zij niet overal tegen is, maar constructief meedenkt.

Goede dienstverlening

Betrouwbaar bestuur betekent ook dat burgers op de gemeente moet kunnen vertrouwen. Dat betekent ten eerste dat de gemeente toegankelijk moet zijn voor burgers en goede service moet verlenen. De bezuinigingen mogen dus niet te grote gevolgen hebben voor de dienstverlening, zoals telefonische bereikbaarheid, openingstijden van balies, beantwoordingsen reactietermijnen van brieven en vergunningaanvragen. De regelgeving binnen de gemeente moet inzichtelijk en begrijpelijk zijn. De ChristenUnie wil de digitale dienstverlening stimuleren, maar wil ook voldoende mogelijkheden overhouden voor burgers die de digitale ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. De gemeente mag zich niet helemaal terugtrekken in de digitale communicatie, maar dient ook te investeren in echt contact met burgers.

De gemeente mag dankbaar gebruik maken van non-profitorganisaties die zich inzetten voor hun medemensen. Op haar beurt kan de gemeente hen ondersteunen waar nodig. Professionele hulpverlening op levensbeschouwelijke grondslag moet evengoed in aanmerking komen voor overheidssubsidie als organisaties op algemene grondslag. De prestaties van hulpverleningsorganisaties moeten leidend zijn voor de vraag of subsidie gerechtvaardigd is.

Waar heeft de ChristenUnie zich voor ingezet

 • voor behoud van de provincie

 • integriteit binnen het gemeentebestuur

 • moderne vormen van geschillenbeslechting zoals mediation

 • meer eenduidige intergemeentelijke samenwerking met behoud van eigen zelfstandigheid

Wat wil de ChristenUnie bereiken

 • financieel evenwicht

 • 100% kostendekkend maken van gemeentelijke heffingen

 • een ambtelijke organisatie die goed toegerust is en denkt vanuit de klant (van bui-

  ten naar binnen) die efficiënt, flexibel en met daadkracht haar diensten aanbiedt.

 • op terughoudende wijze aantrekken van externe capaciteit en deskundigheid

 • inzetten van hondenbelasting als doelbelasting en zodanig inzetten

 • bij gesubsidieerde instellingen moet een terughoudend beloningsbeleid worden

  toegepast, in het bijzonder als het gaat om de inkomens van bestuurders

 • OZB alleen met inflatiecorrectie laten stijgen

 • toegankelijker maken van met name de begroting en de jaarrekening

 • verstrekken van subsidiegeld zoveel mogelijk aan doelen die meetbaar zijn

 • subsidie zoveel mogelijk kortdurend beschikbaar stellen

 • kosteloos verstrekken van een VOG voor vrijwilligers in Dronten

 • verdubbeling budget in de komende jaren betekent uitbreiding bestuurskracht

 • meer intergemeentelijke samenwerking, waarbij de focus vooral op het oosten ligt

de ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen:

 • ·  Die posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood

  van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven.

 • ·  Als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats.

KANDIDATEN CHRISTENUNIE DRONTEN 2014-2018

 1. Jaap Oosterveld

 2. Marianne Witteveen-Rigterink

 3. Piet van Voorst

 4. Piet van der Vloed

 5. Steven de Leeuw

 6. Bertil Fels

 7. Roel Swierts

 8. Hans Bügel

 9. Jacomine Tempelman-Pruijssen

10. Frouke de Roo-Berends 11. Wim Pakkert
12. Tiny Salomons-Altena 13. Bert van der Vegte
14. Henk Witteveen
15. Bram Kadijk