Coalitieakkoord gepresenteerd, ChristenUnie trots en dankbaar!

Jaap ondertekent coalitieakkoordvrijdag 25 mei 2018 13:18

ChristenUnie, VVD en Leefbaar Dronten hebben op 25 mei het coalitieakkoord ‘Naar nieuwe verbindingen’ gepresenteerd. Een ambitieus programma waarin we de hoofdlijnen voor de komende vier jaar presenteren, maar vooral ook een programma waarmee we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onze ambities verder uit willen werken. De ChristenUnie-fractie is dankbaar en trots op deze manier een bijdrage aan de ontwikkeling van Dronten te mogen leveren. Jaap Oosterveld wordt door de fractie voorgedragen als wethouder voor de ChristenUnie.

ChristenUnie, VVD en Leefbaar Dronten hebben het programma opgesteld op basis van een gemeenschappelijke visie op de rol van de gemeente in de samenleving. Daarmee wordt meer dan voorheen ruimte gegeven aan initiatieven van inwoners en samenwerking met andere partijen in de gemeenteraad. Op inhoud sluit het programma aan op de onderwerpen waar de ChristenUnie zich in de afgelopen jaren heeft ingezet: opkomen voor wat zwak en kwetsbaar is,  mee kunnen doen in een vitale samenleving en Dronten klaar maken voor de toekomst. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we dit in zes speerpunten uitgedragen, die in het nieuwe coalitieakkoord op veel punten terug te vinden zijn. De ChristenUnie neemt daarom graag deel aan het nieuwe gemeentebestuur. Afspraken uit het nieuwe akkoord die voor de ChristenUnie belangrijk zijn:

 1. Waardig ouder worden
  Wie ouder wordt telt in onze samenleving volwaardig mee. Er wordt een seniorenagenda opgesteld met aandacht voor zelfstandig wonen en de bereikbaarheid van zorg, we willen een dementie-vriendelijke gemeente zijn, ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers,  en investeren in behoud of uitbreiding van (zorg)voorzieningen. We investeren in een inclusieve samenleving en de gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.

 2. Veilig opgroeien is van waarde
  Kinderen en jongeren moeten in Dronten veilig kunnen opgroeien en worden uitgedaagd om mee te praten/mee te doen in een jeugdraad. In de jeugdzorg wordt meer ingezet op preventie, er is extra aandacht voor kinderrechten, gezondheid en taalvaardigheid, en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt verbeterd. We gaan uit van inclusief onderwijs, waarbij scholen rekening houden met de verscheidenheid van kinderen.

 3. Energie(k) wordt gewaardeerd
  Alles wat we doen, doen we toekomstbestendig. In 2020 zijn we méér dan klimaatneutraal en in 2050 aardgasloos. We beginnen daarvoor direct met innovatieve woonwijken en inwoners worden geholpen om ook zelf aan de slag te gaan, en dat mag ook wat kosten. Ook een groene woonomgeving, bescherming van milieu en landschap, behoud van biodiversiteit of levensloopbestendig bouwen vinden we belangrijk.

 4. Leven en werken in Dronten geeft meerwaarde
  Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen en Dronten is daarvoor een MKB-vriendelijke gemeente. We zijn trots op onze agrarische sector en willen investeren in een vitaal platteland. Oude bedrijventerreinen worden opgeknapt en de winkelcentra worden toekomstbestendig gemaakt. Om van onze mooie omgeving te kunnen genieten is er extra aandacht voor fiets- en wandelroutes.

 5. Cultuur is waardevol
  Cultuur en sport moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Verenigingen kunnen ondersteuning krijgen om dat nog beter mogelijk te maken. Culturele vorming krijgt een stevige plaats in het basisonderwijs.

 6. Veiligheid is ons wat waard
  We willen een veilige omgeving bieden, in de buurt, in het verkeer, rond de school of op het internet. De gemeente moet die veiligheid ook zelf kunnen bieden als het gaat om gegevens en systemen. In het verkeer komen er meer fietspaden en bermverharding om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar veiligheid is zorgen voor elkaar: we willen een goede bed-bad-en-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Kandidaat wethouder
De ChristenUnie draagt Jaap Oosterveld voor als wethouder. Jaap is inmiddels zo’n 20 jaar actief in de lokale en provinciale politiek en sinds 2006 fractievoorziter. De plaats die hierdoor vrijkomt in de gemeenteraad zal worden ingevuld door Roelof Siepel.

Portefeuilleverdeling wethouders

Ton van Amerongen (VVD)

 • Financiën
 • Belastingen
 • Grondbeleid
 • Verwervingsubsidies (o.a. Leader, ESF)
 • Milieu- en duurzaamheid
 • Waterbeleid
 • Vergunningverlening
 • en handhaving
 • Kunst en cultuur
 • Sport
 • ICT, informatiseringsbeleid

Peter van Bergen (Leefbaar Dronten)

 • Sociaal domein
 • Jeugdzorg
 • Wmo
 • Participatiewet
 • Armoedebeleid
 • Seniorenagenda
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Wijkgericht werken
 • Dienstverlening
 • (incl. Publiekszaken en KCC)
 • Accommodatiebeleid

Jaap Oosterveld (ChristenUnie)

 • Ruimtelijk domein
 • Inwonerparticipatie
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • (incl. Nieuwe natuur)
 • Wind
 • Onderwijs
 • Ruimtelijke realisatie
 • en beheer
 • (incl. afvalverwerking)
 • Bedrijfsvoering en
 • accommodatiebeheer

Irene Korting (VVD)

 • Economische zaken
 • Verkeer en Vervoer
 • (incl. Luchthaven Lelystad)
 • Agrifood
 • Recreatie en toerisme
 • Volksgezondheid (incl. GGD)
 • Dorpsbelangen

Aat de Jonge (burgemeester)

 • Bestuurlijke en Juridische zaken
 • Wettelijke portefeuilles
 • Samenwerking regio Zwolle
 • Straatnaamgeving
 • Communicatie
 • Citymarketing

« Terug