"Windplan Groen" in de raadsvergadering

Windmolens.jpgzaterdag 29 september 2018 22:31

In de raadszaal is het enorm druk op donderdag 27 september. Zo druk dat de kantine ook vol zit, vooral met teleurgestelde mensen die niet meer in de raadszaal pasten. Dat is natuurlijk vervelend, maar gelukkig is daar goed voor gezorgd middels een scherm en geluid. Helaas is het geluid regelmatig van slechte kwaliteit, maar ook daarin wordt de vinger aan de pols gehouden.

De grote belangstelling is voor het besluit voorkeursalternatief windplan groen. Het zijn geen voor- en tegenstanders van windenergie, daar is eigenlijk helemaal geen twijfel over.

Het besluit dat voorligt, komt voort uit het Regioplan, waar de ChristenUnie destijds enthousiast en vol overtuiging mee heeft ingestemd. Een regioplan dat invulling geeft aan onze ambitie van een transitie naar meer duurzame energie, maar met een voorkeursalternatief, een uitwerking die veel reacties bij vooral tegenstanders van dat alternatief oproept.

Bij de beoordeling van het voorstel heeft de ChristenUnie nogmaals gekeken naar de uitgangspunten die in het Regioplan zijn vastgesteld, maar ook naar de wettelijke richtlijnen en we zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de uitwerking daaraan voldoet. Er wordt zelfs een grotere afstand gehouden van Ketelhaven en Biddinghuizen en het voorkomen van overlast door slagschaduw is in het plan geborgd. In Dronten en verder in Flevoland zijn windturbines een karakteristiek onderdeel van het landschap geworden, je kunt er -bijna letterlijk- niet omheen. Ook vanuit bijvoorbeeld Swifterbant, Dronten, Urk of Zeewolde hebben inwoners te maken met zicht op windturbines, en daarom is het goed dat de initiatiefnemers de minimale afstand tot woongebieden ruim hanteren en garant staan voor het voorkomen van overlast; van het college verwachten we dat er op wordt toegezien dat deze afspraken ook worden nagekomen.

In de afweging van de inbreng van voor- en tegenstanders hebben we goed geluisterd naar beide partijen en we willen iedereen die een bijdrage aan het debat geleverd heeft daarvoor ook bedanken. Welk besluit we echter ook nemen, bij elke uitkomst zijn er mensen die vanavond teleurgesteld naar huis zullen gaan. Dat vinden we jammer, omdat dit betekent dat betrokkenen elkaar niet gevonden hebben.

Tijdens de commissie noemde ik het Inwonersparticipatie ten voeten uit. Een voorstel vanuit de initiatiefnemers waarin iedereen mee mag doen. Dat laatste, daar wil de ChristenUnie de initiatiefnemers ook met klem toe oproepen. We zijn voor wind, voor participatie, maar ook voor woongeluk voor iedereen. Dus als een initiatief zoiets in de weg gaat staan, kan een initiatiefnemer bij zichzelf te rade gaan of dit een verstandig plan is om door te voeren. Wellicht dat in de verdere stappen naar realisatie nog opnieuw gekeken kan worden naar mogelijkheden om elkaar tegemoet te komen.

Zoals in de commissie gezegd: we gaan de ontwikkeling van de alternatieven kritisch volgen, omdat deze ontwikkeling enorm snel gaat.
Tot zover onze inbreng in eerste termijn. Het werd heel laat, omdat er veel emoties loskwamen. Uiteindelijk is het voorstel aangenomen, maar wel onder voorwaarde dat de wethouder heel erg zijn best doet de partijen nog dichter bij elkaar te krijgen.
Want wat zou het een enorme winst zijn als het burgerparticipatie in de breedste zin van het woord is en dat tegenstanders van plan Groen ook mee kunnen gaan in de voorkeursvariant, omdat zij zich gehoord en gezien voelen.

Wordt vervolgd.

Marianne Witteveen, raadslid ChristenUnie Dronten

« Terug